ข้อตกลงการให้บริการ

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือกรอกผ่านคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ภายใต้การดูแลของ Ts3th ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ Ts3th ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด
  2. ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack)หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น Ts3th ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
  3. ท่านตกลงว่าท่านจะไม่กระทำการใดๆอันเป็นการล่วงละเมิดสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ Ts3th หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทาง Ts3th และ/หรือบุคคลภายนอก
  4. ทาง Ts3th จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากความประมาทในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของทางผู้รับบริการเอง
  5. ห้ามอัพโหลดไฟล์ทุกชนิด ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ / หรือส่อไปทางลามก อนาจารและผิดศีลธรรม / หรือก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ / หรือไฟล์ที่เป็นการตัดต่อภาพบุคคลและทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บุคคลนั้น / หรือไฟล์ที่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย ใดๆทั้งสิ้น
  6. ทาง Ts3th ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบไฟล์ ที่ผิดกฎดังกล่าวมาทั้งหมด โดยไม่จำเป็น ที่จะต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในกรณีที่ผู้รับบริการกระทำการอันขัดต่อเงื่อนไขหรือข้อตกลงในการเข้าใช้งานของทาง Ts3th
  8. ทาง Ts3th สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า